Deling er nøkkelen til databasert verdiskaping

  1. Datakvalitet og tilgjengelighet
  2. Infrastruktur som gjør det mulig å realisere verdier fra data
  3. Industriell kompetanse i verdensklasse
  1. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/?ch=1
  2. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-88-Verdiskaping-med-data.pdf

--

--

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tadata

Tadata

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.