Hva er egentlig et API?

En spørring sendes fra en bruker, via et API til en database, som svarer med dataen som har blitt forespurt.

Dataformat

Dataformatet du får ut av et API varierer. Det er ingen standard, men de vanligste formatene er JSON, xml og csv. Mange APIer tilbyr data på flere formater og da må du selv definere hvilket format du vil ha i spørringen. Noen ganger vil du hente ut et datasett én gang, mens andre ganger ønsker du å “abonnere” på en datastrøm eller implementere et søk i en applikasjon du selv lager. Det vanligste formatet å bruke for implementering er JSON, men ved uthenting av datasett er csv et mye brukt alternativ.

Input — Output

Ofte er databasene eller datasettene APIene gir deg tilgang til veldig store og det lønner seg å snevre inn søket til det du faktisk har bruk for. Akkurat hvilken data du vil hente ut kan du styre ved hjelp av input parametere. Dette kan for eksempel være et gitt tidsrom, et geografisk område eller andre begrensninger. På Tadata kan du se en liste over de mulige input parametere du kan sette for APIet, og hvilken output eller resultat du får ut av spørringen.

Header, API nøkkel og metode

Noen APIer krever at du identifiserer deg som bruker. Da krever APIet at du legger inn en nøkkel, ofte en lang rekke tall og bokstaver, i headeren eller “infofeltet” til spørringen. Denne nøkkelen får eller kjøper du av datatilbyderen som dermed godkjenner at du skal få tilgang til dataen du spør om. I headeren til spørringen ligger også metadata om hvordan applikasjonen eller nettleseren du sender spørringen fra kan motta dataen. Hvis du sender spørringen via adressefeltet i nettleseren, legges dette ved direkte, men hvis du skal motta dataen i en annen applikasjon må denne informasjonen defineres.

Type APIer

Det finnes mange typer APIer. Man snakker ofte om Public (offentlige) eller Private (private) APIer, Åpne og Begrensede APIer eller forskjellige standarder. Offentlige APIer kan for eksempel være enten åpne eller begrensede, mens private APIer stort sett er begrensede og kun for internt bruk hos eieren av dataen. Når det kommer til standarder er de mest brukte REST (eller RESTful), GraphQL, RPC og SOAP. Forskjellene mellom disse er måten spørringene er strukturert på, eller reglene som spørringene må følge. I dag brukes for det meste REST og GraphQL for integrasjoner, mens SOAP og RPC henger igjen i de litt eldre systemene.

Metode

Det finnes også flere metoder å prate med et API på, men de vanligste er såkalte POST og GET forespørsler. Kort fortalt brukes POST når du skal skrive noe inn til datakilden, mens GET brukes når du skal hente noe ut. Dette er litt forenklet, da API-typer som GraphQL og SOAP i stor grad bruker POST også for å spørre om data ut.

Ett steg av gangen

Det kan være i overkant mye å forholde seg til alle disse begrepene når man skal begynne å forstå og jobbe med APIer, men du må ikke bli skremt. Du kan komme veldig langt bare ved en enkel forståelse av prinsippene om å spørre om noe og få noe i retur. Vi anbefaler deg å lære ved å gjøre. Ta turen til tadata.no for å leke deg rundt med eksempler og teste hva du kan få til med APIene hos oss.

--

--

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tadata

Tadata

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.