Påvirker årstidene interesse for APIer?

“..det er mennesker som skal bruke APIene, og mennesker er mennesker, så at årstider reflekteres i søkene er kanskje ikke så rart likevel.”

I oktober var det tydelig at høsten meldte sin ankomst og at det kaldere været kom krypende. Månedens søkeord fra tadata.no tegnet et klart bilde av høstaktiviteter, og det virket som stearinlys- og hygge-faktoren var høy. Dataen som ble lett etter var nemlig:

 • bøker
 • bok
 • movie
 • film
 • vær
 • nyheter
 • sykkel
 • bysykkel
 • helligdager
 • kjøre
 • kjøretøy
 • vær
tadata.no

--

--

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tadata

Tadata

Skal du forstå, utforske eller implementere - Tadata er stedet. Tadata.no for alle dine API-behov.